بوتاکس

بوتاکس

تزریق بوتاکس پرسه ای حساس و مهم می باشد که وابسته به جنس بوتاکس و نحوه تزریق آن هست. در این مرکز با تلاش زیاد بهترین نوع بوتاکس موجود در ایران را تهیه کردیم و از دو برند دیسپورت و کنیتوکس استفاده می شود. با تزریق بوتاکس شکل دادن به ابرو، از بین بردن چروک طولی و عرضی پیشانی و دور چشم، کاهش تعریق کف دست و زیر بغل انجام می شود.

بوتاکس

ارتباط با ما